Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Obowiązki:

 • Tworzenie i wdrażanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych u klientów oraz pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z przepisami w tym zakresie.
 • sprawdzanie/kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i opracowywanie w tym zakresie sprawozdań dla Administratora Danych oraz na żądanie GIODO
 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz nadzorowanie przestrzegania zasad w niej określonych
 • prowadzenie rejestru przetwarzanych zbiorów
 • zapewnienie zapoznawania się osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych
 • sporządzanie projektów umów, decyzji, pism, opinii z zakresu ochrony danych osobowych,
 • nadzorowanie procesu upoważniania osób do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych

Wymagania:

 • Solidna wiedza z zakresu ochrony danych osobowych, przepisów prawa w tym zakresie a w szczególności znajomość:
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i aktów wykonawczych do niej;
  • dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995, str. 31 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.. 13, t. 15, str. 355, z późn. zm.)
  • Konwencji nr 108 RE o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzanie danych osobowych (D.n. 85-1203, 15 list. 1985.- JO 20 list. 1985. Weszła w życie 1.10.1985)
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW
 • zaawansowana znajomość obsługi komputera, Internetu, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych.
 • dobra organizacja pracy, otwartość na nowości, łatwość komunikacji telefonicznej i mailowej, samodzielność w wyznaczaniu zadań.
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Przyjazne środowisko pracy oraz miłą atmosferę w ambitnym i profesjonalnym zespole,

Życiorys zawodowy wraz z listem motywacyjnym prosimy wysłać na adres e mail: kariera [at] onserwis.com

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie i oświadczam, że dane podaję dobrowolnie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.